Strona główna:Zagadnienia programowe realizowane podczas warsztatów:
"- pomoc w świadomym kształtowaniu orientacji i kariery zawodowej
- kształtowanie postaw pracowitości, szacunku dla pracy innych oraz odpowiedzialności za swoją przyszłą karierę zawodową
- poznawanie pracy w wybranych zawodach
- organizacja pracy (planowanie, organizacja stanowiska, racjonalne wykorzystanie materiału i czasu), ocena"
"- stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych
- działalność plastyczna uczniów w różnych materiałach, technikach i formach z wykorzystaniem tradycji regionalnych
- wykorzystanie materiałów (papier, drewno, tkanina, metal, tworzywa sztuczne, materiały przyrodnicze) w działalności manualnej
- środki wyrazu plastycznego, działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach
- sztuka ludowa i zdobnictwo charakterystyczne dla danego regionu
- posługiwanie się prostymi technikami plastycznymi
- prace wytwórcze z różnych materiałów
- lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje
- architektura, plastyka, tradycyjne rzemiosło, sztuka ludowa i folklor
- rozwijania osobistych zainteresowań"CENNIK